امور پژوهشی - مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education Logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education

امور پژوهشی

ارتباط با صنعت

کارآموزی

مقالات منتشر شده

فرصت های مطالعاتی

طرح های پژوهشی

کارگاه های آموزشی و پژوهشی

فرم های پژوهشی

مصوبات شورای پژوهشی

پیوندهای مفید پژوهشی

امور پژوهشی

معاونت امور پژوهشی: دکتر فرشید جعفریان
تلفن: 13-43242411 (86) 98+
داخلی: 2402
دورنگار: 13-43242411 (86) 98+
پست الکترونیک: -وظایف

عمده‏ ترين وظايف امور پژوهشی از اين قرار است:

  • ١) مطالعه و اتخاذ تصميم درباره مسائل و مشكلات پژوهشی
  • ٢) بررسی شرح های پژوهشی و فرصت های مطالعاتی
  • ٣) ايجاد هماهنگي و نظارت بر حسن اجراي طرح های پژوهشی
  • ٤) ایجاد هماهنگی جهت برگزاری کارگاه های آموزشی و پژوهشی
  • ٥) ایجاد بسترهای مناسب به منظور ارتباط موثرتر دانشگاه و صنعت