تماس با ما - مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education Logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education

تماس با ما

 • نشاني

  مرکزی، محلات، کیلومتر یک جاده خمین، مرکز آموزش عالی محلات
  صندوق پستي: 3781151958
  تلفن: 99-48532490 (86) 98+
  دورنگار: 48532417 (86) 98+
 • رياست


  تلفن: 99-48532490 (86) 98+
  دورنگار:48532417 (86) 98+
  پست الکترونیک: -
  صفحه وب: رياست دانشگاه
 • معاونت آموزشي، دانشجویی و فرهنگی


  تلفن: 48532490 (86) 98+
  دورنگار: 48532417 (86) 98+
  داخلی: 2430.2432.2434.2436
  صفحه وب: معاونت آموزشي
 • معاونت اداري و مالي
  تلفن: 99-48532490 (86) 98+
  دورنگار: 48532417 (86) 98+
  داخلی: 2450
  صفحه وب: معاونت اداري و مالي
 • امور مالی


  تلفن: 99-48532490 (86) 98+
  داخلی: 2454.2456
  پست الکترونیک: -
  صفحه وب: -
 • امور اداری


  تلفن: 99-48532490 (86) 98+
  داخلی: 2452.2458
  پست الکترونیک: -
  صفحه وب: -
 • امور دانشجويي


  تلفن: 99-48532490 (86) 98+
  داخلی: 2420
  پست الکترونیک: -
  صفحه وب: امور دانشجويي
 • امور فرهنگي


  تلفن: 99-48532490 (86) 98+
  داخلی: 2424
  پست الکترونیک: -
  صفحه وب: امور فرهنگي
 • معاونت پژوهشی و فناوری


  تلفن: 99-48532490 (86) 98+
  دورنگار: 48532417 (86) 98+
  داخلی: 2402
  صفحه وب: امور پژوهشي
 • مرکز فناوری اطلاعات


  تلفن: 99-48532490 (86) 98+
  داخلی: 2404
  پست الکترونیک: it[at]mahallat.ac.ir
  صفحه وب: مرکز فناوری اطلاعات
 • اداره حراست


  تلفکس: 43242414 (86) 98+
  پست الکترونیک: herasat[at]mahallat.ac.ir
  صفحه وب: اداره حراست
 • روابط عمومي


  تلفن: 99-48532490 (86) 98+
 • داخلی:2416
  دورنگار: 48532417 (86) 98+
  پست الکترونیک: info[at]mahallat.ac.ir
  صفحه وب: روابط عمومی

* ضمنا برای ارتباط مستقیم با واحد ها می توانید ، شماره داخلی را به انتهای سر شماره 0864853 اضافه نمائید.